MySQL Error: Table 'petra_portal.session' doesn't exist
Zapytanie: DELETE FROM session WHERE ((UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - session_start) > '3600') OR ((UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - session_lastmove) > '3600')
MySQL Error: Table 'petra_portal.session' doesn't exist
Zapytanie: SELECT session_user, session_value FROM session WHERE session_id = '8aj0b2mgofoi2nl7bhk2erqj21'
MySQL Error: Table 'petra_portal.config' doesn't exist
Zapytanie: SELECT * FROM config
MySQL Error: Table 'petra_portal.lang' doesn't exist
Zapytanie: SELECT * FROM lang
MySQL Error: Table 'petra_portal.pages_cat' doesn't exist
Zapytanie: SELECT pc.cat_id as id, pc.cat_name_pl as name_pl, pc.cat_name_en as name_en, pc.cat_name_de as name_de, pc.cat_parent as parent, pc.cat_depth as depth, pc.cat_root as root, pc.cat_mod as cmod, pc.cat_action as caction, pc.cat_sort as sort, pc.cat_show as cshow, pc.cat_auth as auth FROM pages_cat as pc WHERE pc.cat_id > 0 AND pc.cat_auth = "Y" ORDER BY pc.cat_sort ASC, pc.cat_id ASC
MySQL Error: Table 'petra_portal.pages_cat' doesn't exist
Zapytanie: SELECT pc.cat_id as id, pc.cat_name_pl as name_pl, pc.cat_name_en as name_en, pc.cat_name_de as name_de, pc.cat_parent as parent, pc.cat_depth as depth, pc.cat_root as root, pc.cat_mod as cmod, pc.cat_action as caction, pc.cat_sort as sort, pc.cat_show as cshow, pc.cat_auth as auth FROM pages_cat as pc WHERE pc.cat_id > 0 AND pc.cat_auth = "Y" ORDER BY pc.cat_sort ASC, pc.cat_id ASC
MySQL Error: Table 'petra_portal.subcriterions' doesn't exist
Zapytanie: SELECT c.Subcriterion_id as id, c.Subcriterion_name_pol as name_pl, c.Subcriterion_name_eng as name_en, c.Subcriterion_name_ger as name_de, c.Subcriterion_info_pl as info_pl, c.Subcriterion_info_en as info_en, c.Subcriterion_info_de as info_de, c.Subcriterion_desc_pl as desc_pl, c.Subcriterion_desc_en as desc_en, c.Subcriterion_desc_de as desc_de, c.Higher_id as higher, c.Subcriterion_parent as parent, c.Subcriterion_depth as depth, c.Subcriterion_root as root, c.Subcriterion_sort as sort, c.Subcriterion_auth as auth, c.Subcriterion_advice as advice, c.Subcriterion_catalog as catalog, c.Subcriterion_icon as thumb FROM subcriterions as c WHERE c.Subcriterion_id > 0 AND c.Subcriterion_auth = "Y" ORDER BY c.Subcriterion_sort ASC, c.Subcriterion_name_pol ASC, c.Subcriterion_id ASC
MySQL Error: Table 'petra_portal.pages' doesn't exist
Zapytanie: SELECT * FROM pages, pages_cat WHERE pages.pg_id = pages_cat.cat_id AND pages.pg_id = 6 AND pages_cat.cat_auth = "Y"
MySQL Error: Table 'petra_portal.products' doesn't exist
Zapytanie: SELECT p.Product_id AS iProdId, p.Product_cat AS iProdCat, p.Product_name_pol AS sProdName_pl, p.Product_name_eng AS sProdName_en, p.Product_name_ger AS sProdName_de, p.Product_description_pol AS sProdDesc_pl, p.Product_description_eng AS sProdDesc_en, p.Product_description_ger AS sProdDesc_de, p.Product_details_pol AS sProdDetails_pl, p.Product_details_eng AS sProdDetails_en, p.Product_details_ger AS sProdDetails_de, p.Product_details_more_pol AS sProdDetailsMore_pl, p.Product_details_more_eng AS sProdDetailsMore_en, p.Product_details_more_ger AS sProdDetailsMore_de, p.Product_advantages_pol AS sProdAdvantages_pl, p.Product_advantages_eng AS sProdAdvantages_en, p.seo_title_pol AS sProdSeoTitle_pl, p.seo_description_pol AS sProdSeoDescription_pl, p.seo_keywords_pol AS sProdSeoKeywords_pl, p.seo_title_eng AS sProdSeoTitle_en, p.seo_description_eng AS sProdSeoDescription_en, p.seo_keywords_eng AS sProdSeoKeywords_en, p.seo_title_ger AS sProdSeoTitle_de, p.seo_description_ger AS sProdSeoDescription_de, p.seo_keywords_ger AS sProdSeoKeywords_de, p.Product_show AS sProdAuth, p.Product_catalog AS sProdCatalog, p.Product_nr_cat AS sProdNrCat, p.Product_icon AS sProdIcon, p.Product_producer_id AS iProdFirm, p.Product_sort AS iProdSort, p.Product_gallery_id AS iProdGal, p.Product_pdf_id AS iProdPdf, p.Product_index AS sProdIndex, p.Product_film_id AS iProdFilm, s.Subcriterion_id AS iSubCat /**f.Firm_id AS iFirmId, f.Firm_name AS sFirmName, f.Firm_phones AS sFirmPhone, f.Firm_fax AS sFirmFax, f.Firm_email AS sFirmEmail, f.Firm_products_show_all AS sFirmProdAuth, f.Firm_folder AS sFirmCatalog, f.Firm_icon AS sFirmIcon**/ FROM products AS p LEFT JOIN subcriterions AS s ON (p.Product_cat = s.Subcriterion_id) WHERE p.Product_id > 0 AND p.Product_id = '21' AND p.Product_show = "Yes" AND s.Subcriterion_auth <> "N"
MySQL Error: Table 'petra_portal.products_gallery' doesn't exist
Zapytanie: SELECT * FROM products_gallery WHERE gl_parentid = 21 ORDER BY gl_sort ASC

zaloguj się

  • Zadzwoń do nas:
  • +48 783 995 722
  • +48 783 995 716
  • +48 783 110 014
  • +48 783 110 017
  • +48 783 110 019

  • Dane techniczne


MySQL Error: Table 'petra_portal.session' doesn't exist
Zapytanie: INSERT INTO session SET session_id = '8aj0b2mgofoi2nl7bhk2erqj21', session_user = '0', session_ip = '', session_browser = '', session_start = UNIX_TIMESTAMP(NOW()), session_lastmove = UNIX_TIMESTAMP(NOW()), session_value = 's:38:"sDataStart|s:19:"2021-07-27 01:38:48";";' ON DUPLICATE KEY UPDATE session_lastmove = UNIX_TIMESTAMP(NOW()), session_value = 's:38:"sDataStart|s:19:"2021-07-27 01:38:48";";', session_url = ''